A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EGÉSZ-SZÉP Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.cikoriabar.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.cikoriabar.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

I. Szolgáltató adatai

Név: Egész-Szép Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely, levelezési cím és ügyfélszolgálati iroda címe: 1138 Budapest, Bodor u. 1. I. em. 8.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Vásárlószolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. A Vásárló kizárólag e-mailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot a Vásárlószolgálattal.
Ügyfélszolgálati telefonszám: 06 1 621 2979
E-mail cím: cikoriabar@etelbajok.hu
Weboldal címe: https://www.cikoriabar.hu
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-698580
Adószám: 12688360-2-41

II. Általános információk

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.cikoriabar.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Cikória Webáruház) keresztül történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Cikória Webáruházból történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.
A Cikória Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.
Jelen szerződés nyelve magyar.

III. Elszámolás egészségpénztári számlára

Amennyiben vásárlását egészségpénztári számlája terhére kívánja elszámolni, kérjük a számlázási címnél adja meg egészségpénztára pontos adatait – ezekről érdeklődjön egészségpénztáránál. Amennyiben hibás vagy hiányos adatokat adott meg, egészségpénztára megtagadhatja a számla elszámolását, amelyért Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.

IV. A Cikóriabár Webáruházban feltüntetett árak

A Vásárló a Cikóriabár Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket („Termék” vagy „Termékek”) rendelheti meg Szolgáltatótól.
A Termékeknél feltüntetésre kerülnek azok lényeges jellemzői, rövid leírásuk.

A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső fogyasztói árnak tekintendő. A Termékek részletes ismertetésénél az Áfa-tartalom is feltüntetésre kerülhet. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás és utánvét költségét.
A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a helyes árról történő tudomásszerzéstől számítva 14 (tizennégy) napon belül, a Vásárló elállhat vásárlási szándékától, vagy megvásárolhatja a Terméket.
A Szolgáltató rendszeresen frissíti a Cikóriabár Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális csomagolása a Cikória Webáruházban látható csomagolástól eltér, különösen akkor, ha a Termék beszállítója akciót, szezonális marketingkampányt tart. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

V. Megrendelés

A Vásárló a Cikória Webáruház megfelelő felületeinek használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét.

A Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megrendelés folyamata során a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg.
A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1. Fizetési mód

Utánvétes fizetés, ahol Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát, valamint szállítási költséget a Szolgáltató által igénybe vett szállítmányozó cég képviselőjének fizeti meg készpénzben.

2. Megrendelés véglegesítése

A Vásárló a megrendelés megerősítésével véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A Megrendelés megerősítésének előfeltétele, hogy a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a Szolgáltató továbbítsa az igénybe vett szállítmányozó cég felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet.

A Megrendelés véglegesítéséről a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre, legkésőbb 1 (egy) órán belül. Ebben az elektronikus levélben található a Megrendelés egyedi azonosítója. A visszaigazoló e-mail egyben a Megrendelés elfogadásának minősül.
Amennyiben a Vásárló a Megrendelést leadta és erről a visszaigazolás is megérkezett számára e-mailben valamely munkanapon, úgy a Vásárlónak ugyanazon a munkanapon 8:00-tól 16:00 óráig még lehetősége van visszavonni Megrendelését. A Megrendelés visszavonását a 06 1 604 6478-as telefonszámon kezdeményezheti a Vásárló, a Megrendelés azonosítójának egyidejű megadásával. A Megrendelés visszavonásának elfogadásáról a Vásárló ugyancsak visszaigazoló e-mailt kap a telefonhívást követő legkésőbb 3 órán belül.

VI. Szerződés létrejötte, jellemzői

Amennyiben a Megrendelés nem került visszavonásra, az írásbeli megerősítés hatályossá válik és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló, mint megrendelő és a Szolgáltató, mint szállító között. A Szerződés alapján a Szolgáltató eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre, a Vásárló pedig köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, a vételárat és a szállítási költséget megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.
A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

A Vásárló a Megrendelt Termékek szállítási költségének megfizetésére köteles.

A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül.

A Szerződés nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

VII. Megrendelt termékek szállítása és átvétele

Csomagküldés

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítmányozó cég igénybevételével kézbesíti, házhoz szállítási költség ellenében. A Vásárló az aktuális szállítás díjáról a következő linken keresztül tájékozódhat: szállítási feltételek

VIII. Megrendelt termékek kifizetése

A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költségét Utánvéttel egyenlíti ki, szállítmányozó cég képviselőjének fizeti meg készpénzben. A Vásárló az aktuális szállítás díjáról a következő linken keresztül tájékozódhat: szállítási feltételek

IX. Számlázás

Szolgáltató a Vásárló részére a kifizetés igazolására, a megrendelés teljesítésével egyidejűleg papír alapú számlát állít ki, amelyet a futár által átadott csomag tartalmaz.

X. Elállási jog

Az elállás jogát a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet szabályozza.
A Vásárlónak jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.
Amennyiben a Vásárló eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolni és vissza kell küldeni a 1138 Budapest, Bodor u. 1. I. em. 8. címre.
A Vásárló elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Ezért a Megrendelt Termék visszaküldésével, visszaadásával egyidejűleg mellékelnie kell ahhoz az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló e-mailben közvetlenül is megküldheti a Szolgáltatónak a cikoriabar@etelbajok.hu e-mail címre, amely esetben nem szükséges mellékelni a Megrendelt Termékhez az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a Vásárló elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).
A Vásárló elállása esetén a Megrendelt Termékek Szolgáltatóhoz történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Vásárlót terheli. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül postai kifizetési utalvány útján téríti vissza a Vásárlónak a kifizetett vételárat és a szállítási költséget. A Szolgáltató a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy visszaküldte; a Szolgáltató a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Amennyiben a Vásárló elállási nyilatkozatában megadja bankszámlaszámát, a számlakezelő bank nevét és a kifizetett vételár banki átutalását kéri, úgy a Szolgáltató a kifizetett vételárat az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül téríti vissza.

XI. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

XII. Információ, reklamáció, panaszkezelés

A Vásárló a Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót:
a. levelezési cím: 1138 Budapest, Bodor u. 1. I. em. 8
b. elektronikus levelezési cím: cikoriabar@etelbajok.hu
c. telefonszám: 06 1 621 2979
Felhívjuk figyelmét, hogy a Vásárlószolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. A Vásárló kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot a Vásárlószolgálattal.
Telefonon, munkanapokon 8 és 16 óra között érhető el a Szolgáltató.
A telefonon tett panaszokat a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.
Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató legkésőbb érdemi válaszához mellékelve küldi meg a Vásárló részére.
A Szolgáltató a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint a Szolgáltató által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.
Online vitarendezési platformra mutató link az EU 524/2013 rendelet szerint: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

XIV. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandóak:
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;
– fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
– az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
– a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Cikóriabár Webáruház Adatkezelési Tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a megrendelés során megismeri és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételrendszernek megfelelően kezelje.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Budapest, 2019. április 25.